23 Eylül 2007 Pazar

21 EKİM REFERANDUMU NİYE YAPILIYOR ?

Türkiye 22 Temmuz seçimlerinden üç ay sonra 21 Ekim’de bir kez daha sandık başına gidiyor.21 Ekim Referandumu’na bir aydan az bir zaman kaldı.Sınır kapılarında ise oy verme işlem devam ediyor.
Bu referandumda iki seçeneğiniz var. Ya “EVET” ya da “HAYIR”… Peki ama neye “evet” neye “hayır” diyeceksiniz ? Bilen var mı ? Bir bilen varsa anlatsın da biz de öğrenelim bari…
Önce referandum nedir bir bakalım…
“ Referandum (latince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulu ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi'nin güzel bir örneğidir. Temsili demokraside ise, halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktadır. Türkiye'de çok az uygulanan referandum, gelişmiş ülkelerde sık sık uygulanır. Referandum kelimesi genelde plebisit kelimesiyle beraber anılır.”
("http://tr.wikipedia.org/wiki/Referandum"'dan alındı)

21 Ekim 07 Cumhurbaşkanlığı Referandumu Türkiye’nin 5.referandumu olacak…Türkiye’de daha önce yapılan 4 referandumu kısaca anımsayalım…

“ Türkiye'de ilk referandum, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan 1961 Anayasası için yapıldı. 9 Temmuz 1961'deki halkoylaması ile 1961 Anayasası, yüzde 38.3 ''hayır'' oyuna karşılık, yüzde 61.7 ''evet'' oyuyla kabul edildi.
Türkiye ikinci kez ''1982 Anayasası''nın halkoyuna sunulması üzerine sandık başına gitti. İkinci referandum, 1980 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası için 7 Kasım 1982'de yapıldı. Halkoylamasına, 18 milyon 885 bin 488 seçmen katıldı. 17 milyon 215 bin 559 seçmen ''kabul'' (yüzde 91.37), 1 milyon 626 bin 431 seçmen de ''ret'' (yüzde 8.63) oyu kullandı. 1982 Anayasası, sonuçların açıklanmasıyla 9 Kasım 1982'de yürürlüğe girdi.
Türkiye'de 3. halkoylaması, 1982 Anayasası'nın Geçici 4. maddesi ile getirilen 10 ve 5 yıllık siyasal yasakların kalkıp kalkmaması konusunda 6 Eylül 1987'de düzenlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), halkoylaması sonuçlarını 12 Eylül 1987'de açıkladı. Halkoylamasına 24 milyon 436 bin 821 seçmen katıldı. Geçerli 23 milyon 347 bin 856 oydan 11 milyon 711 bin 461'i ''evet'', 11 milyon 636 bin 395'i ''hayır'' çıktı. Böylece, Geçici 4. madde yürürlükten kalktı.
Türkiye'nin dördüncü kez önüne getirilen halkoylaması sandığının konusu ise Anayasa'nın 127. maddesindeki yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmaması oldu. Bu halkoylaması, 25 Eylül 1988'de yapıldı. Seçmenlerin yüzde 65'i ''hayır'', yüzde 35'i ''evet'' oyu kullandı. Böylece yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa'nın 127. maddesindeki değişiklik kabul edilmedi ve 13 Kasım 1988 olarak öngörülen erken yerel seçim yapılmadı. “ (AA)

Ben kendi adıma Türkiye’de daha önce yapılan dört referandumu da anımsıyorum.Yurt dışında da referandumlar izledim.

Referandumlarda taraflar olur. “EVET” i savunanlar, ya da “HAYIR”ı savunanlar.Genellikle mevcut iktidarlar ”evetçi” ,muhalefet partileri ” hayırcı” olur. Taraflar çoğunluğu sağlamak için seçimlerde olduğu gibi propaganda yapar,halkı bilinçlendirir.Medyada tartışmalar sürer gider.

Bakıyoruz 21 Ekim Referandumu’na… Ne “evetçisi” var ortalıkta,ne “hayırcısı”…Medyada hiçbir şey yazılmıyor,tartışılmıyor.Bu konuda tek bir yazı var.O da 18 Eylül tarihli Hürriyet’ten Yılmaz ÖZDİL’in yazısı… Eee doğal olarak da bu konuda bilgisi olmayan halk da referanduma ilgisiz.

Dünyanın hiçbir yerinde siyasi partilerin,medyanın ve halkın sahip çıkmadığı,bu kadar ilgisiz kaldığı bir referandum görülmemiştir…

O zaman sahi biz bu 21 Ekim Referandumu’nu niye yapıyoruz? Bu konudaki tek yazı olduğunu söylediğimiz Yılmaz Özdil’in yazısında ilginç sorular ve sorulardan sonuç çıkarmalar var…Yılmaz Özdil,yazısında Cumhurbaşkanı A.GÜL’ün bu referandumda “HAYIR” oyu kullanacağını söylüyor…

Bana göre sadece Cumhurbaşkanı değil tüm AKP’liler,22 Temmuz seçimlerinde AKP’ye oy veren yüzde 47 çoğunluk da “HAYIR” oyu kullanacak…Muhalefet zaten doğal olarak “HAYIR” kullanmalı.Ya da taktik değiştirip “EVET” demeli.Çünkü bu referandumdan “EVET” çoğunluğunun çıkması Abdullah GÜL’ün Cumhurbaşkanlığı’nı tartışmalı hale getirir.Hukuken de düşürür…

Yılmaz Özdil yazısında güzel özetlemiş nedenini…

Ben 21 Ekim 07’de yapılacak referandum konusu 31.05.2007 tarihli ve 5678 sayılı 7 maddelik “ TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ ANA­YA­SA­SI­NIN BA­ZI MAD­DE­LE­RİN­DE DEĞİŞİKLİK YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KANUN” un 6.maddesini TBMM tutanaklarından alarak aynen sizlere sunuyorum…

“MAD­DE 6- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de­ler ek­len­miş­tir.
“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 18- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si için; çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ken ka­nun hü­küm­le­ri ile se­çim ka­nun­la­rın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler bakımından dik­ka­te alın­maz.
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 19- On­bi­rin­ci Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin ilk tur oy­la­ma­sı, bu Ka­nu­nun Res­mi Ga­ze­te­de ya­yı­mı­nı ta­kip eden kır­kın­cı gün­den son­ra­ki ilk Pa­zar gü­nü, ikin­ci tur oy­la­ma­sı ise ilk tur oy­la­ma­yı ta­kip eden ikin­ci Pa­zar gü­nü ya­pı­lır.”

Türkiye’nin 11.Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL AKP milletvekillerinin oyu ile seçildi.Göreve başladı…

O halde 21 Ekim 07 referandumu niye yapılıyor ? İktidar partisi AKP ve diğer muhalefet partileri bu referandumda nasıl oy kullanacak ?

Ben başından beri Abdullah GÜL’ün Cumhurbaşkanlığı’na karşı olduğum için ve de hukuksal tartışmaya bir katkım olsun diye bu referandumda “EVET” oyu kullanacağım.Ya siz ne yapacaksınız ?...

İnşallah bu referandumdan “EVET” çıkar da; AKP de kendi seçtiği Cumhurbaşkanını kendisi düşüren siyasi parti olarak dünya siyaset tarihine geçer…

Yılmaz Özdil’in deyimiyle ; “…Kendi işine yarasın diye yaptığın "bir maddelik" kanunda bile hata yapıyorsan, "yüz küsur maddelik" Anayasa'yı nasıl yapacaksın? “
İZNİK DOĞUŞ GAZETESİ - 26 EYLÜL 07

Hiç yorum yok: